Сучасна школа завдяки спільним зусиллям педагогів, учених піднялася до розуміння необхідності науково-дослідної, експериментальної діяльності як елемента практичної діяльності.

Василь Олександрович Сухомлинський писав: «Щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідника».

Ідея розвитку науки в закладі освіти не нова, бо без прагнення до наукової роботи вчитель потрапляє до трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності; він дерев’яніє, кам’яніє, опускається, а навчання перетворюється на натаскування й дресирування.

І навпаки, участь учителя в розвитку педагогічної науки дає йому натхнення, робить цю науку його власністю, допомагає не відставати від її розвитку, приносить радість і задоволення. Отже, учитель виступає не тільки як споживач науки, а й як її виробник. Однак будь-яке нововведення має спиратися на глибокі теоретико-методологічні та методичні знання.

У навчально-виховному комплексі «Домінанта» адміністрація закладу зосереджує увагу на двох основних напрямах діяльності. Перший – це робота над єдиною методичною темою гімназії: «Вироблення системи методичних дій і заходів, спрямованих на активізацію самоосвітньої діяльності вчителя, використання інноваційного  потенціалу педагогів в умовах реформування системи освіти». І другий – удосконалення внутрішкільної методично-пошукової роботи, цілеспрямоване моделювання перспективного педагогічного досвіду, побудова роботи на діагностичній основі.

Першим кроком, спрямованим на підвищення ефективності внутрішкільної методичної лінії, є робота предметно-методичних комісій філологічних дисциплін, яку очолює Марченко Іванна Іванівна;  іноземних мов (Радченко Ірина Юріївна); математики (Матвієць Тамара Петрівна); історії та правознавства (Литвин Ірина Валеріївна), природничих дисциплін та основ здоров’я (керує комісією Глобець Олеся Михайлівна); інформатики та фізики (Поданчук Наталія Георгіївна); художньо-естетичного циклу (Стельмах Ольга Сергіївна); фізичної культури (Кулигін Олег Васильович); гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи (Ходаківська Людмила Ласлівна).

У структурі методичної роботи особливе місце належить педагогічній раді, яка, з одного боку, виступає як постійно діючий колегіальний орган управління гімназією, а з другого, – як дійова форма масової внутрішкільної методичної роботи. Дедалі частіше педагогічні ради проводяться у формі роздумів, дискусій, ділової гри, круглих столів, методичних фестивалів, педагогічних КВК, педагогічних ярмарків.

Здійснюючи керівництво національним вихованням гімназистів, адміністрація «Домінанти» основну увагу зосереджує не стільки на налагодженні стосунків між учасниками навчально-виховного процесу, методах виховання, які забезпечують розкриття потенціалу особистості дитини, формування громадянської активності, підвищення рівня їхньої вихованості й розвитку.

Увага до внутрішкільної методичної роботи з боку адміністрації закладу, усього педагогічного колективу зумовила зростання результативності навчання й виховання гімназистів. Наприклад, чітко простежується тенденція до підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Показником ефективності методичної роботи є задоволення, яке отримують учителі від своєї праці, створення в педагогічному колективі творчої атмосфери, позитивного морально-психологічного клімату.

Розв’язання завдань, поставлених перед гімназією життям, під силу тільки творчим учителям, людям з високою свідомістю та професійною культурою. Завдання підтримки компетентності педагогічних кадрів вирішується через систему методичної роботи.

Якою має бути методична робота? Насамперед вона має сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню професійних навичок, формуванню готовності вчителя до самоосвіти, самовдосконалення.

Виходячи з цих позицій, ми будуємо методичну роботу в гімназії, при цьому вважаємо, що успіх роботи з педагогічними кадрами визначають такі фактори:

Цілеспрямований вибір змісту методичної роботи.

Визначення чіткої структури залежно від змісту відібраного матеріалу.

Створення умов у гімназії для розвитку творчого потенціалу кожного вчителя (позитивний морально-психологічний клімат у колективі, збагачення матеріалами методкабінету).

Демократичний стиль управління (на основі врахування індивідуальних особливостей запитів учителів, погодження з колективом змісту й форм підвищення педагогічної майстерності).

Нині перед школою постає завдання, особливо на цьому наголошено в законі «Про загальну середню освіту» не лише забезпечити певний стандарт знань і рівень вихованості випускника, а й виконання функцій, які раніше були абсолютним пріоритетом держави, а саме: опікування станом здоров’я учнів, вихованців, врешті-решт усіх учасників навчально-виховного процесу.

«Велике слово – школа! Це – скарб найкращий кожного народу. Це – ключ золотий, що розмикає пута невідомості, це – шлях до волі, до науки», – писала Софія Русова.

Кожному вчителю треба докладати неабияких зусиль і високої професійної майстерності під час підготовки до уроку, щоб тільки учні одержували велемудрі знання у формі особливо дохідливих, цікавих методичних модусів. Щоб донести до дітей дивовижну красу, загадкову вибагливість різних предметів, щоб озброїти їх необхідним мінімумом інформації, вчителі намагаються уникати у своїй творчості штампів і дбайливо витворюють власний спектр методичних прийомів, доповнюють оригінальними новаціями традиційну палітру методів.

Педагогічний колектив НВК «Домінанта» складається з досвідчених професіоналів, яких вирізняє високий рівень фахової майстерності, творчий підхід до навчання і виховання своїх учнів, ініціатива та прагнення до досконалості у виконанні своїх професійних обов’язків.

Усього педагогічних працівників – 160

із них:

кандидатів педагогічних наук – 8,

учителів-методистів – 12,

вихователів-методистів – 5,

старших учителів – 27,

учителів з вищою кваліфікаційною категорією – 50.

учителів з першою кваліфікаційною категорією – 27.

учителів з другою кваліфікаційною категорією – 17.

учителів з кваліфікаційною категорією “спеціаліст” – 8.

Кількість вихованців закладу дошкільної освіти та учнів І-ІІІ ступенів  – 1425

Кількість класів – 41

Кількість дошкільних груп – 7.

Ідея розвитку особистості дитини – ключовий момент ідеології сучасної освіти, який будується на філософії «дитиноцентризму». Головна мета виховання – людина. Місією НВК «Домінанта» є розвиток незалежної, життєлюбної, талановитої особистості, збагаченої науковими знаннями про природу й людину, готової до творчої діяльності й моральної поведінки, тому основною умовою успішного освітнього процесу є створення атмосфери взаємної довіри, доброзичливості, радості.

НВК «Домінанта» – це навчальний заклад нового типу, який будує свої традиції, свій імідж і авторитет, у якому складається певна управлінська структура, яка сприяє створенню психологічного комфорту для самовдосконалення і саморозвитку всіх учасників педагогічного процесу та включає такі напрямки своєї діяльності:

– діагностика розвитку НВК;

– прогнозування та проектування діяльності закладу;

– організація навчально-виховного процесу.

 

Вчетверте  навчально-виховний комплекс «Домінанта» за високі досягнення у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України нагороджено перехідною почесною відзнакою «ЗОЛОТА СОВА».